SI-ECO-3000

Phocos AG
タイプ: 独立型
出力領域: 3 kW
地域 : ドイツ ドイツ
注意:お問い合わせはPhocos AG.に直接に送信されます。

代替製品

 • タイプ: 系統連系型
 • 製品保証: --
 • 保護等級: IP65,NEMA 4
 • 外形寸法: 601x535x277 mm
 • 質量: 38.4 kg
 • 定格入力電力: 12.4 kW
 • 定格入力電圧: 1000 V
 • 定格入力電流: 23 A
 • 最大電力範囲: 370~850 V
 • MPPトラッカー数: 1
 • 定格出力電力: 8.25 kW
 • 定格出力周波数: 50,60 Hz
 • 電力変換効率: 98 %
 • ユーロ効率: 97.3 %
 • 位相: 3

製品の特徴

型式
-112 -124 -148 -212 -224 -248
入力特性  
定格入力電圧
15 V 30 V 60 V 15 V 30 V 60 V
通常入力電圧
12 V 24 V 48 V 12 V 24 V 48 V
出力特性  
定格出力電力
3 kW 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW
通常出力電圧
100, 110, 120 V 100, 110, 120 V 100, 110, 120 V 220, 230, 240 V 220, 230, 240 V 220, 230, 240 V
定格出力周波数範囲
49.5-60.5 Hz 49.5-60.5 Hz 49.5-60.5 Hz 49.5-60.5 Hz 49.5-60.5 Hz 49.5-60.5 Hz
定格出力周波数
50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz
出力電流歪率
< 2 % < 2 % < 2 % < 2 % < 2 % < 2 %
一般的なデータ  
外形寸法 (高さ/幅/奥行)
426x152x105 mm 426x152x105 mm 426x152x105 mm 426x152x105 mm 426x152x105 mm 426x152x105 mm
質量
6 kg 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg
作動時温度 -0 ~ +40 ℃
相対湿度 20-90 %
冷却方式 ファン
保護機能  
保護機能 短絡保護機能,過負荷保護機能,過電圧保護機能,オーバーヒート保護機能,逆極性保護機能
PDF  
メーカーのPDFをダウンロードします

Phocos AG

Magirus-Deutz-Straße 12, D-89077 Ulm
このサプライヤーにメッセージを送信します

LinkedInのプロファイル

Phocos AGからより多く6のシリーズ

 • SI-ECO-500
  0.5 kW 独立型
 • SI-ECO-700
  0.7 kW 独立型
 • SI-ECO-1000
  1 kW 独立型
 • SI-ECO-1500
  1.5 kW 独立型
 • SI-ECO-2000
  2 kW 独立型
 • SI3500
  3.5 kW 独立型